این تمدن شیطانی است ولی شما به این تمدن به یک حالت ساختاری نگاه کنید ( فرق تمدن مدرن با سایر تمدن ها در چیست؟ )