برای ایجاد علم جامعه شناسی مدرن ، شما باید فهم ومعرفت خاص وجدیدی داشته باشید – طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی