جهان مدرن با ظهور یک انسان مدرن ظاهر شد ( برای فهم این جهش علمی، باید از علم بیرون آمد)