رویکرد ها به فهم علم و تفاوت میان آنها ( نگاه بیرونی به علم و نگاه درونی به علم ) – طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی مرداد 95