علم مدرن یعنی منطق نتیجه بخشی دنیایی – طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی مرداد 95