چه شد که غرب غرب شد؟ فهم عملی بر فهم نظری مقدم است فهم عملی در دل حوادث به وجود میاید . (مصیبت وظلمت وسختی رنج در قرون ده و یازده )