حقایق مختلف مستلزم نسبی گرایی نیست (تمدن ها هم اینگونه است) – طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی