دوران نوزایی اولین ظهور اجتماعی وسیاسی این انسان مدرن است ( پست مدرنیسم ، مدرنیته خالص است )- طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی مرداد 95